Rutiner för klagomålshantering 

”Enligt Skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. 

Om du gokänner att du får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till förskolans ordförande och huvudman, mattias.yrgard@gmail.com. Vi behandlar inga klagomål som är anonyma. 

Hur lång få>

Inom tio arbetsdagar an ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. 

Vad händer med klagomål <

Alla klagomål utreds, följs upp oisldningsförvaltningen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.