Rutiner för klagomålshantering 

”Enligt Skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. 

Vi ser klagomål och synpunkter som ett tillfälle till att kunna identifiera och förebygga brister och till att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet dvs. som en del av vårt kvalitetsarbete. 

Vem framför jag mitt klagomål till? 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något i verksamheten, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på avdelningen. 

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn. Detta kan du givitvis göra i första hand också. 

Kvarstår missnöjet mailar du in ett klagomål till rektorn som därefter tar upp klagomålet på nästföljande personalmöte. Rektorn ansvarar för att en uppföljning görs. Mejla till info@lidingomontessori.se Ange alltid ordet” klagomål” i ämnesraden. 

Om du trots kontakt med pedagoger och rektorn inte känner att du får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till förskolans ordförande och huvudman, gustaf@wachtmeister.se. Vi behandlar inga klagomål som är anonyma. 

Hur lång tid tar det innan jag får svar? 

Inom tio arbetsdagar skall rektorn ge svar på klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. 

Vad händer med klagomålet? 

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.